Return to Article Details The Legend of Thanadelthur: Elders’ Oral History and Hudson’s Bay Company Journals | Thainaltth’er noriya hołts’į, Ëna chu Dene chu ëłehëla nį; Bëghą honį ëritł’is hëla (HBC), ąłnëdhë behonié tth’i łą sį Download Download PDF